spacer
Axudas directas aos sectores agrario, gandeiro, pesqueiro e transporte para paliar a suba dos combustibles

O Concello de Frades informa de que este xoves 28 de maio, ás 9:00 horas, a Deputación abre o prazo de solicitude das axudas aos sectores agrícola, gandeiro, pesqueiro e do transporte afectados pola alza dos combustibles e subministros derivados da guerra da Ucraína. Trátase de axudas directas, de 3.000 euros por beneficiario, QUE SERÁN CONCEDIDAS POR ORDE DE ENTRADA e ata esgotar o crédito (5 millóns de euros).

Estas axudas están destinadas ás persoas traballadoras por conta propia ou autónomas, pequenas empresas e microempresas, calquera que sexa a súa forma xurídica, que figuren dadas de alta con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2022 no censo de actividades económicas no sector agrícola, gandeiro, transporte ou pesqueiro, e que cumpran os seguintes requisitos:

  • Ter o domicilio fiscal nun concello da provincia da Coruña
  • Estar dadas de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social, no caso de persoas físicas
  • Non atoparse incursas en ningunha das circunstancias recollidas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
  • Estar dadas de alta no sector agrícola, gandeiro, transporte ou pesqueiro, segundo figure no seu Certificado de Situación Censual actualizado.

Máis información: Bases reguladoras do programa de medidas urxentes para paliar o impacto do incremento do custo do combustible e subministracións nos sectores agrario, gandeiro, pesqueiro e do transporte ano 2022