O Plan Xeral de Ordenación Municipal ou PXOM inscríbese dentro do marco da importancia da lexislación, tanto estatal como autonómica, aparecida nos últimos anos, e que incide nos aspectos territoriais da actividade económica e urbanística.

Estas novas normativas, constitúen o marco regulador no que debe inscribirse toda a actividade urbanística e planificadora do territorio, e introduciron trocos importantes na maneira de entender a territorialización das actividades económicas e a súa ordenación integrada, con carácter urbanístico, nun Plan.

Por outra parte, o moderado desenvolvemento da actividade construtiva no termo municipal, a nivel de vivendas unifamiliares nos núcleos rurais e no núcleo de Ponte Carreira, limitado polo estipulado nas Normas Subsidiarias Provinciais e as normas de aplicación directa marcadas pola Lexislación do Solo, coas limitacións de xestión que estas levan de seu, creou diferenzas no ordenamento urbanístico municipal, que se acentúan coa aparición dunha serie de construcións que, se ben pódense incluír nun proxecto ordenador global, a día de hoxe, carecen de legalidade ou xurdiron á marxe de esta.

O previsible aumento de poboación debe ser contemplado de maneira rigorosa fomentando a estrutura nucleada do concello do xeito máis ordenado posible, creando bolsas de solo para desenvolver, nas cales os novos asentamentos se integren de xeito natural co tecido existente e se reduzan os déficits que a nivel de espazos libres e equipamento poida ter neste momento o concello.

Por último, o proceso en que se atopa inmerso o termo municipal de profunda modernización das súas explotacións agropecuarias, dentro do marco delimitado, primeiro polas Normas Subsidiarias Provinciais, e despois pola actual lexislación do solo, creou situacións de desequilibrio e de ilegalidade que deberían ser corrixidas. Isto acentúase coas crecentes axudas para a modernización das mencionadas explotacións e a tendencia e fomento das de maior tamaño. A implantación en solo rústico de actividades vinculadas á primeira transformación, son outros aspectos de importancia que recolle o Plan Xeral na súa regulación.

No PXOM defínense os elementos fundamentais da estrutura xeral adoptada para a ordenación urbanística do territorio, establécense as determinacións orientadas a promover o seu desenvolvemento e execución, garántese a coherencia interna das determinacións urbanísticas, a viabilidade técnica e económica da ordenación proposta e a proporcionalidade entre o volume edificable e os espazos libres públicos de cada ámbito de ordenación.

TOMO 1

 1. Índice
 2. Introdución e memoria informativa
 3.  
  1. Memoria de ordenación I
  2. Memoria de ordenación II
 4.  
  1. Anexo IV – Informe de alegacións I
  2. Anexo IV – Informe de alegacións II
  3. Anexo IV – Informe pormenorizado de alegacións I
  4. Anexo IV – Informe pormenorizado de alegacións II
  5. Anexo IV – Informe pormenorizado de alegación III
  6. Anexo V, VI e VII
  7. Anexo VIII
 5.  
  1. Planos de información 01, 02, 03 e 04
  2. Plano de información 05
  3. Plano de información 06.1
  4. Plano de información 06.2
  5. Plano de información 06.3
  6. Plano de información 06.4
  7. Plano de información 07
  8. Plano de información 08
  9. Plano de información 09
  10. Plano de información 10
  11. Plano de información 11
  12. Plano de información 12
  13. Plano de información 13
  14. Plano de información 14
  15. Plano de información 15a
  16. Plano de información 15b
  17. Plano de información 16
  18. Plano de información 17
  19. Planos de información 18 e 19
  20. Plano de información 20
  21. Plano de información 21
  22. Plano de información 22
  23. Plano de información 23
 6.  
  1. Catálogo I
  2. Catálogo II
  3. Catálogo III
  4. Catálogo IV
  5. Catálogo V
  6. Catálogo VI
  7. Catálogo VII

TOMO 2

 1. Índice
 2. Estudo do Medio Rural
 3.  
  1. Análise do modelo de asentamento poboacional 01
  2. Análise do modelo de asentamento poboacional 02
  3. Análise do modelo de asentamento poboacional 03
  4. Análise do modelo de asentamento poboacional 04
  5. Análise do modelo de asentamento poboacional 05
  6. Análise do modelo de asentamento poboacional 06
  7. Análise do modelo de asentamento poboacional 07
  8. Análise do modelo de asentamento poboacional 08
  9. Análise do modelo de asentamento poboacional 09
  10. Análise do modelo de asentamento poboacional 10
  11. Análise do modelo de asentamento poboacional 11
  12. Análise do modelo de asentamento poboacional 12
  13. Análise do modelo de asentamento poboacional 13
  14. Análise do modelo de asentamento poboacional 14
  15. Análise do modelo de asentamento poboacional 15 
 4.  
  1. Informe de sustentabilidade ambiental 1
  2. Informe de sustentabilidade ambiental 2
  3. Informe de sustentabilidade ambiental 3
  4. Informe de sustentabilidade ambiental 4
  5. Informe de sustentabilidade ambiental 5
  6. Proposta de memoria ambiental I
  7. Proposta de memoria ambiental II

TOMO 3

 1. Índice
 2.  
  1. Normativa I
  2. Normativa II
  3. Normativa III
  4. Normativa IV
  5. Normativa V
 3.  
  1. Planos de clasificación 01
  2. Planos de clasificación 02
  3. Planos de clasificación 03
  4. Planos de clasificación 04
  5. Planos de clasificación 05
  6. Planos de clasificación 06
  7. Planos de clasificación 07
  8. Planos de clasificación 08
  9. Planos de clasificación 09
  10. Planos de clasificación 10
  11. Planos de clasificación 11
  12. Planos de clasificación 12
  13. Planos de clasificación 13
  14. Planos de clasificación 14
  15. Planos de clasificación 15
  16. Planos de clasificación 16
  17. Planos de clasificación 17
  18. Planos de clasificación 18
 4.  
  1. Planos de ordenación dos núcleos rurais – Abellá
  2. Planos de ordenación dos núcleos rurais – Aiazo e Añá
  3. Planos de ordenación dos núcleos rurais – Céltigos, Frades e Gafoi
  4. Planos de ordenación dos núcleos rurais – Gafoi, Galegos e Ledoira
  5. Planos de ordenación dos núcleos rurais – Mesos e Moar
  6. Planos de ordenación dos núcleos rurais – Papucín e Vitre