O Concello de Frades celebrará mañá xoves 30 de maio, ás 12:30 horas, a sesión ordinaria do mes de maio que se desenvolverá de acordo coa seguinte Orde do Día:

  1. Aprobación da acta da sesión ordinaria de 4/4/2024 e da sesión extraordinaria de 15/5/2024
  2. Delegación de competencias do Pleno na Xunta de Goberno Local
  3. Ordenanza de axudas municipais de Emerxencia Social do Concello de Frades.
  4. Decretos da Alcaldía e comunicacións
  5. Dación de conta de asuntos económicos
  6. Mocións de urxencia
  7. Rogos e preguntas