O procedemento de certificado urbanístico regula a concesión de calquera certificado oficial da área territorial municipal relativa ao réxime aplicable a unha parcela ou edificación. En particular:

 • Certificados de aproveitamento urbano.
 • Certificados para rexistrar propiedades no Rexistro de Inmobles.
 • Outros certificados: de existencia de licenza, etc.

Calquera persoa física ou xurídica que pretenda obter un certificado de urbanismo poderá presentar unha solicitude.
A presentación dun escrito poderá ser de forma telemática a través da sede electrónica do Concello, descargar o impreso/s dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitaremos o/s impreso/s normalizado/s para presentar.

Documentación

 • Solicitude de certificado urbanístico.
 • Plano de localización. Plano do inmoble/parcela/edificio obxecto de tales informacións.
 • Xustificante de pago das taxas segundo a ordenanza vixente.

Normativa

 • Plan Xeral de Ordenación Municipal.
 • Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.
 • Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
 • Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.
 • Lei 29/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
 • Real Decreto Lexislativo 2/2008, do 20 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Solo.
 • Lei 30/1992, do 26 de novembro, Lei do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo común.
 • Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal (LOPD).
 • Lei 11/2007 do 22 de xuño de Acceso electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos (LAECSP), reguladora da tramitación electrónica de procedemento administrativo, e da interacción dos cidadáns, a través da INTERNET, coa administración Pública.
 • Lei 59/2003 do 19 de decembro, de Sinatura Electrónica. Reguladora dos procesos de sinatura e certificación electrónica de documentos.