O procedemento de restaurar a legalidade urbanística é usado como soporte na xestión de expediente, para controlar a execución de obras sen permiso ou orde de execución, ou que non atendan ás condicións alí previstas. 
Calquera persoa física ou xurídica que desexe denunciar unha infracción da legalidade urbanística, poderá presentar unha solicitude. Tamén se poderá realizar de oficio polo concello ante o coñecemento dunha violación urbanística.
A presentación dun escrito poderá ser de forma telemática a través da sede electrónica do Concello, descargar o impreso/s dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitaremos o/s impreso/s normalizado/s para presentar.

Documentación

 • Solicitude de reposición da legalidade urbanística.
 • Anxo de tipo libre. O solicitante pode xuntar todos os documentos que desexa ilustrar o desenvolvemento ilegal do obxecto da aplicación.

Normativa

 • Plan Xeral de Ordenación Municipal.
 • Lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
 • Lei 12/2012, do 26 de decembro, de medidas urxentes de liberalización do comercio e determinados servizos.
 • Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.
 • Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do medio rural de Galicia.
 • Real Decreto Lexislativo 2/2008, de 20 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Solo.
 • Lei 30/1992, do 26 de novembro, Lei do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo común.
 • Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal (LOPD).
 • Lei 11/2007 do 22 de xuño de Acceso electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos (LAECSP), reguladora da tramitación electrónica de procedemento administrativo, e da interacción dos cidadáns, a través da INTERNET, coa administración Pública.
 • Lei 59/2003 do 19 de decembro, de Sinatura Electrónica. Reguladora dos procesos de sinatura e certificación electrónica de documentos.